Termes i condicions

Home / Termes i condicions

1. Informació general

EXPONIA CENTRAL SL, amb CIF núm. B67270801 i domicili a l’avinguda Diagonal, 612, 7è.6a, 08021 Barcelona, es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 29.687, foli 166, full B-159.898.
Telèfon: 93 680 14 06 Adreça electrònica: wmolins@wellnessmolins.com

2. Objecte

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’accés i l’ús que poden fer els usuaris del lloc web corporatiu de EXPONIA CENTRAL SL (en endavant, Wellnessmolins), que actualment es troba a la URL https://wellnessmolins.com (en endavant, el web corporatiu).

Alguns serveis del lloc web accessibles pels usuaris d’Internet o exclusius pels clients de Wellnessmolins poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i normes que, en el seu cas, substitueixen, complementen i/o modifiquen les presents condicions generals d’ús del lloc web i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

L’usuari, a l’accedir al lloc web queda subjecte a les presents condicions generals d’ús i al contingut dels avisos legals, polítiques de privacitat i protecció de dades personals, polítiques de cookies i restants textos legals que, en el seu cas, pugui haver en el lloc web en cada moment.

L’accés i l’ús del web corporatiu suposa l’acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en cada moment i la submissió a aquestes condicions.

3. Accés i ús del web

L’accés i l’ús del web corporatiu té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web corporatiu només es pot fer amb el registre previ de l’usuari.

En el cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, i haurà d’assumir, per tant, tots els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

EXPONIA CENTRAL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o serveis continguts en aquesta, en
qualsevol moment i sense necessitat de preavís a qualsevol usuari que no compleixi amb l’establert en les presents condicions i, en especial, amb allò establert al paràgraf anterior.

El web corporatiu proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a EXPONIA CENTRAL als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EXPONIA CENTRAL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar- per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de EXPONIA CENTRAL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EXPONIA CENTRAL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EXPONIA CENTRAL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EXPONIA CENTRAL, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EXPONIA CENTRAL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Xarxes Socials, Blogs i Foros

EXPONIA CENTRAL informa que disposa d’un perfil a les següents xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+, LinkedIn i Printerest (en endavant referides com la Xarxa Social). Totes elles han estat creades amb la finalitat principal de publicitar els serveis i productes d’EXPONIA CENTRAL i permetre als usuaris de la Xarxa Social, que han de ser majors de 14 anys, compartir opinions i fer comentaris, compartir links, pujar fotografies, etc. per a què estiguin visibles a les Xarxes Socials.

Els comentaris i continguts publicats a la Xarxa Social o en qualsevol blog o foro de d’EXPONIA CENTRAL per part dels usuaris poden esser vistos per tots els usuaris i, en conseqüència, la cortesia i bon gust son obligatoris. La persona identificada, en cada cas, com la que ha remès els continguts serà la responsable dels mateixos.
Cada usuari és responsable de les seves interaccions amb les Xarxes Socials i els blogs i foros d’EXPONIA CENTRAL i en cap cas les opinions donades pels usuaris d’aquestes representaran la opinió d’EXPONIA CENTRAL.
EXPONIA CENTRAL es reserva el dret a moderar i, arribat el cas, a suprimir sense previ avís, aquells continguts que puguin ser inapropiats u ofensius.

EXPONIA CENTRAL no es responsabilitza dels vídeos, fotografies i demés material que els usuaris comparteixin a través d’eines habilitades a aquests efectes a les Xarxes Socials o en els blogs o foros d’EXPONIA CENTRAL.

6.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EXPONIA CENTRAL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).